კონსტიტუციური შეთანხმება საქართველოს სახელმწიფოსა და
საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის


- საქართველომ მსოფლიო ცივილიზებულ სამყაროში აღიდგინა ისტორიული ადგილი

გაწევრიანება და აღებული ვალდებულებები საქართველოს განაცხადი ევროპის საბჭოში გაწევრიანების შესახებ

/დასკვნა ? 209 (1999)/
მოხსენება